LUYỆN THI IELTS

Ready for IELTS được xem là quyển sách hoàn hảo dành cho những bạn tự học IELTS đang ở band điểm 4.0 – 5.0,

STT TÊN LỚP THỜI LƯỢNG GIÁO VIÊN CHỨNG CHỈ  GIÁO TRÌNH
1 Pre IELTS 1 52 giờ/ 9 tuần 42 giờ VN + 10 giờ NN IELTS

 3.0 – 4.0

 IELTS INTRODUCTION
2 Pre IELTS 2 52 giờ/ 9 tuần 42 giờ VN + 10 giờ NN
3 IELTS 1A 46 giờ/ 8 tuần 38 giờ VN + 8 giờ NN IELTS

 4.0 – 5.5

 IELTS FOUNDATION
4 IELTS 1B 46 giờ/ 8 tuần 38 giờ VN + 8 giờ NN
5 IELTS 2A 46 giờ/ 8 tuần 38 giờ VN + 8 giờ NN IELTS

 5.5 – 6.5

 READY FOR IELTS 
6 IELTS 2B 46 giờ/ 8 tuần 38 giờ VN + 8 giờ NN
Luyện thi        
1 Luyện thi giải đề IELTS 36 giờ / 6 tuần 24 giờ VN + 12giờ NN  6.5 – 7.0  
  • Giáo trình 3 bộ
  • Thời gian học 12 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa