TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

Bộ sách này chính là một khóa học phong phú về học thuật dành cho học sinh tuổi teen, chú trọng xây dựng các kỹ năng thi…

CẤP ĐỘ KET

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 PRE- KET 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN VAIC biên soạn
2 KET 1 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
3 KET 2 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
4 KET 3 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
5 KET 4 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
6 KET 5 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
7 KET 6 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
8 KET 7 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
9 KET 8 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2

CẤP ĐỘ PET

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 PET 1 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
2 PET 2 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
3 PET 3 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
4 PET 4 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
5 PET 5 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
6 PET 6 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
7 PET 7 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
8 PET 8 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+

 

  • Giáo trình 5 bộ
  • Thời gian học 11 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa