TIẾNG ANH THIẾU NHI

Academy Stars giáo trình học thuật, thích hợp cho việc học và ghi nhớ của trẻ khi mới bắt đầu học ngoại ngữ…

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 STARTERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN ACADEMY STARS STARTER
2 STARTERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
3 STARTERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 1
4 STARTERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
5 STARTERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
6 MOVERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 2
7 MOVERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
8 MOVERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
9 MOVERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 3
10 MOVERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
11 MOVERS 6 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
12 FLYERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 4
13 FLYERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
14 FLYERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
15 FLYERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 5
16 FLYERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
17 FLYERS 6 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
  • Giáo trình 6 bộ
  • Thời gian học 11 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa