Khai Giảng

Lịch khai giảng tháng 01 - 2018

Lịch khai giảng tháng 09/2017

KHỐI

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

MẪU GIÁO –

THIẾU NHI

KITTY1M1

CN 10/09/17

THỨ BẢY,

 CHỦ NHẬT

7h30 – 9h30

STARTER2A

CN 10/09/17

15h00 – 17h00

MOVER1M1

CN 17/09/17

7h30 – 9h30

MOVER3A

T7 16/09/17

15h00 – 17h00

MOVER6M2

T7 30/09/17

9h30 – 11h30

MICKEY 1E

T3 12/09/17

T3, 5

17h30 – 19h30

THIẾU NIÊN

KET2M1

T7 16/09/17

T7, CN

7h30 – 11h30

KET4M2

T7 30/09/17

T7, CN

9h30 – 11h30

KET5M2

T7 23/09/17

T7, CN

9h30 – 11h30

PET2E1e

T2 04/09/17

T2,4,6

18h00 – 19h30

Pre FCE M2

T7 30/09/17

T7, CN

18h00 – 20h00

Pre FCE B

T7 30/09/17

T7, CN

7h30 – 9h30

TỔNG QUÁT

S1E2o

T3 12/09/17

T3,5,7

19h30 – 21h00

E2E1o

T5 21/09/17

T3,5,7

18h00 –19h30

S3E1e

T2 11/09/17

T2,4,6

18h00 –19h30

I2E1e

T2 04/09/17

T2,4,6

18h00 –19h30

IELTS 3

T3 05/09/17

T3,7,CN

19h30 – 21h00